Avbestillingsforsikring

Skulle det oppstå akutt sykdom før avreise eller alvorlige hendelser på destinasjonen, som gjør at du ikke får reist på din planlagte feriereise, vil en avbestillingsforsikring kunne dekke dette tapet.

Se forsikringsvilkårene 655

Avbestillingsforsikring

Slike hendelser forekommer som regel tett opp til avreise slik at hele reisens verdi går tapt, ikke bare depositum.

Hvem er dekket av forsikringen?

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset. Det er et krav at forsikringstakere er medlem av norsk folketrygd, har fast bostedsadresse i Norge, og skal returnere til Norge etter reisen.

Grunndekning

Hos Gouda koster det kun 6 % av forsikringssummen å tegne vår avbestillingsforsikring. Du fastsetter selv størrelsen på forsikringssummen, men vi anbefaler at den samsvarer med det beløpet som du kan tape ved en avbestilling. Normalt tilsvarer dette reisens totale pris, med fradrag for refunderbare offentlige avgifter (flyskatter m.m).

Grunndekningen dekker avbestillingskostnader som skyldes følgende forhold som rammer sikrede eller hans familie i Norden, - eller sikredes eneste reiseledsager:

 • Akutt sykdom eller ulykkesskader
 • Uventet akutt forverring av kronisk lidelse
 • Død

I tillegg dekkes forsikrede dersom norsk UD gir reiseråd mot innreise i land innenfor 3 dager før avreise, i forbindelse med:

 • Epidemi, naturkastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende handling

Til sist dekkes følgende forhold som rammer forsikrede:

 • Arbeidsgivers uventede oppsigelse innenfor 3 mnd før avreise
 • Skilsmisse/opphør av samboerskap innenfor 3 mnd før avreise
 • Brann, innbrudd, naturskade, vannledningsskade
 •  Vannledningsskade

Hvis forsikrede er over 70 år, eller forsikringssummen overstiger kr. 100.000, må det fylles ut en egenerklæring om helse som sendes Gouda for godkjenning.

Utvidede dekninger

Noen ganger har man behov for utvidet avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikringen kan utvides med følgende dekninger:

1. Gruppelederdekning

Hvis man reiser i en gruppe på 4 personer eller flere, og er avhengig av gruppeleders deltagelse, kan man sikre seg retten til å avbestille reisen, hvis navngitte gruppeleder får forfall iht. forsikringsvilkårene. Totalt 7% av reisens pris.

2. Tapt ferieformål

Har ferien et spesifikt formål som sportsfiske, golf, klatring eller liknende, kan en forstuet finger ødelegge ferien, uten at du kan avbestille med en ordinær avbestillingsforsikring.  Du får en avbestillingsforsikring som sikrer deg mot den speifiserte formål. Totalt 8% av reisens pris.

3. Dekning ved avlysning av offentlig arrangement

Dersom du spesifikt har bestilt reisen fordi du skal overvære et bestemt arrangement, f. eks. en konsert, en fotballkamp eller en festival, kan du avbestille din reise uten økonomiske tap, hvis det navngitte arrangement avlyses. Totalt 9% av reisens pris.

Viktig informasjon om avbestilling

 • Avbestillingsforsikring skal alltid tegnes samtidig med at reisen bestilles, og senest ved innbetaling av depositum.
 • Husk at det finnes en grunndekning samt alternative tilleggsvalg.

Det vil fremgå i din polise hvilken type forsikring du har betalt for.

Dersom avbestillingen er foretatt pga endrede reiseplaner, endrede forhold på destinasjonen eller liknende, dekkes dette ikke av forsikringen.

 • Minimumspremien er satt til 75 kroner
 • Det er lagt til grunn en særlig oppadgrenset beløpsgrense dersom personen som er årsak til avbestillingen har fylt 75 år, er Goudas erstatningsplikt begrenset til kr. 20.000,- pr. skadetilfelle, og ved forsikring av tapt ferieformål kr 20.000,- per person.
 • I tilfelle avbestilling legger vi vilkår 655 samt forsikringsloven av 19.juni 1989 nr.69 til grunn. De fullstendige vilkårene vedlegges forsikringsbeviset. Forsikringsvilkårene kan også fåes ved henvendelse til Gouda Reiseforsikring.

Vilkår og betingelser

For fullstendige vilkår og betingelser, last ned PDF (pr. Februar 2019).