Dette dekker forsikringen

Veiledende beskrivelse av dekningsomfanget for Gouda studentforsikring - Student Utland.

Studentforsikring

Last ned vilkår for Studentforsikring

Vilkår 648.1 gjeldende fra 1.6.2018 

Vilkår 648.2 gjeldende for opprettelse etter 1.8.2024 

Begreper

Her finner du utdypende informasjon om begrepene i dekningsoversikten.

 • Gouda Reiseforsikring yter deg erstatning dersom du blir frastjålet dine eiendeler. Reisegodsdekningen gjelder også hvis den innsjekkede bagasjen din blir stjålet, kommer bort eller blir forsinket i mer enn 4 timer. Forsikringen dekker også utgifter til gjenanskaffelse av reisedokumenter (for eksempel flybilletter, pass eller kredittkort) dersom disse blir stjålet.

 • Ved akutt sykdom eller ulykke dekker Gouda legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som har oppstått som følge av alminnelige sportsaktiviteter og ekstremsports aktiviteter er også omfattet hos oss.

 • Gouda dekker utgifter til hjemtransport, dersom du etter vurdering fra Goudas lege, skal transporteres til Norge av medisinske årsaker.

 • Hvis du under reisen blir utsatt for en ulykke som fører til medisinsk invaliditet eller død, vil reiseforsikringen sikre deg eller dine etterlatte en økonomisk kompensasjon i henhold til vilkårene.

 • Ved akutt sykdom eller ulykke dekker Gouda legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som har oppstått som følge av alminnelige sportsaktiviteter og ekstremsports aktiviteter er også omfattet hos oss.

  Gouda dekker reise og oppholdsutgifter for inntil to pårørende, hvis du på grunn av akutt alvorlig sykdom eller ulykkesskade, ønsker deres tilstedeværelse. Alternativt kan din reiseledsager bli hos deg under sykehusoppholdet.

 • Vi dekker dine reiseutgifter hvis du blir nødt til å returnere til Norden som følge av akutt alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie.

 • Vi dekker tyveri av innbo og løsøre.  Med innbo menes alt som er naturlig å ta med seg ved flytting fra bolig.

 • Ved akutt sykdom eller ulykke dekker Gouda legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som har oppstått som følge av alminnelige sportsaktiviteter og ekstremsports aktiviteter er også omfattet hos oss.

 • Gouda dekker skader du påfører tredjemann, hans formue eller hans gjenstander under reisen som du blir kjent erstatningsansvarlig for.

 • Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand, dekker Gouda dine utgifter i den forbindelse som er nærmere definert i vilkårene.

 • Dersom du skulle komme for sent til et offentlig transportmiddel på din utreise, vil Gouda dekke dine ekstra reiseutgifter forbundet med forsinkelsen, dersom dette skyldes værforhold, teknisk feil og / eller trafikkuhell.

 • Ved overhengende stor fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand der du oppholder deg, dekker forsikringen evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til utenriksdepartementets anbefaling, samt ekstrautgifter tilknyttet dette.

 • Gouda dekker avbestillingskostnader for forsikringstaker / medforsikrede som skyldes akutt sykdom, ulykkesskade, uventet akutt forverring av kronisk lidelse. I tillegg dekkes det dersom brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade intreffer i sikredes egen bolig, kontor eller forretning og som krever at sikrede er tilstede.